چای فامیلا مشکی بنوشید تا دچار ریزش مو نشوید

گیاه چای فامیلا مشکی از نظر اقتصادی یک محصول مهم در چین است، اما کشت تک محصولی طولانی مدت و ورودی کود شیمیایی نیتروژن قابل توجهی باعث اسیدی شدن خاک می شود که به نوبه خود بر عرضه مواد مغذی و کیفیت چای تأثیر می گذارد.

کشت مخلوط در باغ های چای توجه بیشتری را به خود جلب کرده است زیرا انتظار می رود این الگو باعث بهبود حاصلخیزی خاک و کیفیت چای و تغییر ترکیب جامعه میکروبی خاک شود.

با این حال، نقش برخی از میکروارگانیسم های کلیدی در خاک های ریزوسفر به خوبی مشخص نشده است. در اینجا، استراتژی “دانه سویا در تابستان و ماشک صاف در زمستان” در یک باغ چای برای بررسی اثرات حبوبات مخلوط شده بر حاصلخیزی خاک، کیفیت چای و تغییرات بالقوه در باکتری‌های مفید مانند باسیلوس استفاده شد.

داده‌های ما نشان داد که وقتی سویا به خاک تبدیل شد، سیستم کشت مخلوط مواد آلی خاک (SOM)، نیتروژن کل (TN)، شاخص‌های کیفیت چای و بیان ژن گلوتامین سنتتاز Camellia sinensis (CsGS) را نشان داد.

شایان ذکر است، کشت مخلوط به طور قابل توجهی جوامع باکتریایی را تحت تاثیر قرار داد و فراوانی نسبی باسیلوس را کاهش داد اما فراوانی مطلق آن را افزایش داد. Bacillus amyloliquefaciens BM1 از خاک مخلوط جدا شد و هنگامی که با ریزوبیا تلقیح شد، خواص محرک رشد گیاه (PGP) برجسته ای را نشان داد.

در زمستان، کشت مخلوط با ماشک صاف بر خواص خاک و کیفیت چای تأثیر مفیدی داشت. تلقیح همزمان با سویه BM1 و Rhizobium leguminosarum Vic5 روی ماشک صاف (Vicia villosa) باعث بهبودهای عظیمی در کیفیت SOM، TN و برگ چای شد که با بالاترین سطح اسیدهای آمینه و پایین‌ترین سطح پلی فنل‌ها و کافئین همراه بود.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که کشت مخلوط با برخی از حبوبات در باغ چای یک استراتژی است که SOM، TN و کیفیت چای را افزایش می‌دهد و استفاده اختیاری از برخی گونه‌های PGP Bacillus اثر تقویتی ایجاد می‌کند.