استفاده از آتل سیمی گوش نوزاد در ساخت تلفن های خانگی

طبقه بندی و ارزیابی شدت تغییر شکل گوش قبل از شروع درمان با آتل: قبل از شروع درمان با آتل سیمی گوش نوزاد ناهنجاری های گوش با استناد به اصطلاحات استاندارد ارائه شده در مقاله قبلی طبقه بندی شدند.

شدت تغییر شکل گوش با آتل سیمی گوش نوزاد نیز توسط یک پزشک با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری از 0 تا 10 مورد ارزیابی قرار گرفت، که در آن 0 نشان دهنده بدترین تغییر شکل گوش و 10 نشان دهنده یک گوش معمولی است.

ما شدت تغییر شکل گوش را با استفاده از یک مقیاس آنالوگ بصری (VAS) با مقیاس‌های رتبه‌بندی عددی از 0 تا 10 ارزیابی کردیم.

VAS ابزاری است که سعی می‌کند مشخصه‌ای را اندازه‌گیری کند که تصور می‌شود در محدوده‌ای از مقادیر متغیر است و به راحتی نمی‌توان آن را نشان داد.

مستقیم اندازه گیری شود. اغلب در تحقیقات بالینی برای اندازه گیری شدت یا فراوانی علائم مختلف استفاده می شود. ما فکر می کردیم که شدت تغییر شکل گوش در یک زنجیره از هیچ تا مقدار شدید تغییر شکل متغیر است.

آتل

این طیف پیوسته به نظر می رسد و پرش های گسسته ای انجام نمی دهد. بنابراین، ما به جای مقیاس لیکرت از VAS استفاده کردیم که پارامتر را به هیچ، خفیف، متوسط ​​و شدید دسته بندی می کند.

ساده ترین VAS یک خط افقی مستقیم با طول ثابت است که معمولاً 100 میلی متر است. انتهای آن به عنوان محدودیت های شدید تغییر شکل گوش که از چپ (بدترین) به راست (بهترین) جهت گیری شده است، تعریف می شوند. شدت تغییر شکل گوش نیز به شدید (0-2)، متوسط ​​(3-5)، حداقل (6-8) و نرمال (9-10) طبقه بندی شد.

درمان آتل گوش: درمان آتل گوش به عنوان یک روش سرپایی توسط نویسنده مسئول انجام شد. نیازی به بیهوشی نبود. یک آتل گوش تجاری موجود در ترکیب با یک نوار استفاده شد.

آتل با یک قطعه هسته سیم ضد زنگ درجه پزشکی که در یک لوله سیلیکونی تعبیه شده بود، با درپوش هایی با شش طول مختلف زیر ساخته شد: 40، 45، 50، 55، 60، و 65 میلی متر برای هر انتهای.